ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Artikelen in de pers

Op Korte Golf

Weekblad 948

Redactie J.H.Scheps Adm.: Th.H.J.M. Inden

Baarnseweg 36 beiden te DEN DOLDER

Medewerkers:

Jhr. A.G. BICKER, arts B. DIAMANT, P. J. HAGENDOOBN,

J. I. HOLLEBBANDS, F. KIEF Ir., S.G.. LANGENDAM, A. v. d. MEULEN,

J. H. RENKEN arts, H. v. d. WEG.

Onafhankelijk Nationaal Weekblad

4e Jaargang No. 2___(0rgaan van de G.O.I.W.N. in H.V.) Zaterdag 6 Nov. 1948

ALARM!

De Bijzondere Raad van Cassatie heeft uitspraak gedaan in de zaak-Weinreb en deze tot zes jaar met aftrek veroordeeld. De motivering van dit vonnis is van dien aard, dat de georganiseerde Illegaliteit er niet het zwijgen aan toe kan doen doch dat de alarmklok moet worden geluid.

De zaak-Weinreb heeft meerdere aspecten. Het eerste is de schuldvraag zelf. Wij willen op dit ogenblik niet in beoordeling hiervan treden en onze zienswijze opschorten, totdat het aan de gang zijnde onafhankelijke onderzoek, waartoe een aantal mannen heeft besloten, gereed is gekomen. Niettemin moeten wij reeds thans een principiele opmerking maken. Het democratische recht heeft zich van ieder ander steeds daardoor onderscheiden, dat bij twijfel vrijspraak en niet veroordeling volgde. De sententie van de Bijzondere Raad van Cassatie heeft de twijfel niet weggenomen.

Het tweede aspect is, het optreden als kroongetuigen van S.D.-bandieten in zaken tegen Joden en oud-illegalen. Wij hebben reeds in deze kolommen betoogd, dat deze methode immoreel genoemd moet worden. Want de lieden van de S.D. in villa Windekind en op het Binnenhof waren mensenjagers en moordenaars, souteneurs en zware jongens, afpersers en leugenaars, die hun misdadige practijken legaliseerden, doordat zij zichzelf in een politie-uniform staken of zich voorzagen met machtsmiddelen van een normale overheid. Wanneer het waar is, dat de S.D. in Neurenberg beschouwd wordt als een organisatie van oorlogsmisdadigers, dan komt het niet te pas, deze bandieten te laten getuigen tegen hen, die de strijd tegen hun banditisme hebben gevoerd.

De ,,Dreigroschenjungens" van villa Windekind hebben jacht gemaakt op Joden en hen, tegen de prijs van een paar gulden aan de gaskamers van Auschwitz uitgeleverd. Zij hebben ,,verhoord" met behulp van lichamelijke en psychische mis-handelingen. Zij hebben ,,verhoord" met behulp van brandende sigaretten en duimschroeven. De ,,Juden-Fischers", de Hilvers, de Kochs, de Kroms, de Kapteyns, en hun handlangers, zoals de gesjeesde student, oplichter en souteneur Hofkes. Is Weinreb schuldig? Dat zal moeten blijken, maar in ieder geval niet door middel van getuigenverklaringen van dit georganiseerde bandietendom, wier moorden ontelbaar, wier verraad en bedrog onpeilbaar, wier onbetrouwbaarheid onweersprekelijk is.

Het derde aspect is de opnieuw door de Bijzondere Raad van Cassatie in de sententie opgenomen overweging, dat het ongeoorloofd was, gelden voor andere doeleinden te benutten, dan waarvoor ze gegeven werden. Gaat het voorgaande de Illegaliteit reeds aan, dit kan en mag als opvatting niet aanvaard worden. Zeker, ook in het tweede rapport-Cleveringa blijkt reeds, dat ,,Londen" een andere opvatting had dan het verzet hier. Londen immers heeft geweigerd te doen, wat het verzet hier herhaaldelijk hoogste plicht achtte: het loskopen van door de S.D. gevangen strijders.

Kan er voor ons, oud-illegalen een ogenblik twijfel zijn, door wie het juist standpunt wordt ingenomen? Het verzet had de plicht, indien mogelijk, gevangen genomen medestrijders met alle middelen, desnoods met omkoping en desnoods met opoffering van gelden, die voor andere doeleinden waren gegeven, te bevrijden. Zij hadden het recht op onze solidariteit. En waar overvallen met succes werden bekroond, omdat andere strijders hun leven in de waagschaal stelden voor dat van de gevangenen, waar anderen zoals bij de overval op de Weteringschans te Amsterdam om het leven zijn gekomen bij een poging, gevangen makkers te bevrijden, daar heeft de vraag, of men wel gerechtigd was geld voor andere doeleinden dan waarvoor ze gegeven waren te benutten, te verstommen.

Maar niet alleen hier. Iedere Jood was in de oorlogsjaren een ter dood veroordeelde. Dit schij nen velen thans te vergeten. Ter dood veroordeeld, vogelvrij verklaard en opgejaagd door een bende misdadigers, die zich van de macht in een groot land hadden meester gemaakt, die geheel Europa onder de voet hadden gelopen.

Wie waagt het, tegenover dezulken te spreken van ,,onrechtmatig gebruikte gelden?" Hier ging het om mensenlevens. Hier hebben strijders het verzet ontketend tegen de vertrapping van de elementairste rechten van de mens.

Wie waagt het, in deze situatie op te treden voor de verdediging van het geld van wie dan ook?

Wij luiden de alarmklok. Want vandaag wordt Weinreb vervolgd, mede omdat hij geld gegeven heeft voor onderduikers, mede omdat hij S.D.-ers heeft omgekocht. Maar morgen zullen zij oud-illegale strijders vervolgen, die distributie-kantoren overvielen, die verraders neerschoten, die inbraken pleegden. Want al deze daden waren onrechtmatig en overtreding van het ,,normaal geldende recht". Overtredingen van de ,,rechtsorde". Wanneer de Oud-Illegaliteit -zich niet verzet tegen deze motiveringen in de sententie van de Bijzondere Raad van Cassatie, dan is iedere oud-illegale strijder nog slechts afhankelijk van de goodwill van het gerecht, wil hij niet met de cel (opnieuw) kennis maken.

Zwijg stil, bij de dodenherdenkingen, want de gevallenen deden daden, in strijd met de ,,rechts-orde". Zet de pensioenen stop van de weduwen en wezen, liquideer de Stichting 1940-45, want hun mannen en vaders overtraden de rechtsorde! Wij luiden de alarmklok! Oud-illegalen, deze zaak gaat U allen aan. En we overdrijven niet. Want zo luidt de overweging in de sententie:

,,0verwegende dat ook hierbij echter requirants hoog-moedig vertrouwen in eigen intelligentie en zijn zelfgenoegzame zedelijke oordeel omtrent wat bij het voortzetten van zijn grote spel nog geoorloofd en niet geoorloofd was, hem hebben verblind en geleid tot het opofferen van individuele personen tot redding van zichzelf, zijn gezin en een grotere groep, welker lot hij in handen genomen had en, niettegenstaande de, ook hem toen reeds lang duidelijk geworden, ontzaggelijke risico's meende alsnog in handen te mogen nemen; dat de rechtsorde niet gedoogt, dat enig mens, in vertrouwen op eigen kunnen en naar eigen morelen maatstaf, aldus beschikt over leven en lot van anderen; dat ter bevrijding van requirant niet kan strekken de overweging, dat het door hem opgezette vernuftige plan hem tenslotte uit de hand is gelopen; dat wie, zoals requirant zelf heeft toegegeven, een vermetel plan opzet, zonder het verdere verloop te kunnen overzien, in het bewustzijn van deszelfde risico's en zonder degenen, die hij bij de uitvoering daarvan betrekt naar waarheid in te lichten, daarmede een zware persoonlijke verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gevolgen, die er uit kunnen voortvloeien en zich niet meer aan de verantwoordelijkheid kan onttrekken, wanneer hij dientengevolge in een dwangpositie is geraakt".

Wanneer de overwegingen van de Bijzondere Raad van Cassatie een rechtsgrond zijn om te veroordelen, dan behoren Eisenhower en Montgomery, dan behoren alle militaire bevelhebbers op staande voet voor de rechter gedaagd te worden.

Want dan immers was de luchtlanding bij Arnhem een onduldbare misdaad. Dan waren de landingen op D-day een misdaad, dan is elke militaire operatie een misdaad.

Maar dan ook is het optreden van de Illegaliteit misdaad.

Want iedere overval, waarbij de deelnemers niet ,,naar waarheid" werden ingelicht, leder illegaal bevel, Iedere afspraak, waarbij de betrokkenen niet werden ingelicht is een misdaad.

Iedere overval ,,waarbij individuele personen werden opgeofferd om een grotere groep" of een belangrijke enkeling te redden was een misdaad.

Ruk de gedenksteen uit de muur, waarop de daden van Gerhard Badrian vermeld zijn, want hij was een misdadiger. Haal de monumenten voor onze gevallenen om, want zij waren misdadigers!

Oud-illegalen, meldt U bij de eerste de beste politiepost, want ge hebt gehandeld ,,In vertrouwen op eigen kunnen en naar eigen morele maatstaf" en de ,,rechtsorde" gedoogt dit n!

Wij luiden de alarmklok! Want er is geen twijfel meer mogelijk. Indien het vonnis van de Bijzondere Raad van Cassatie, op deze gronden geveld rechtsgeldigheid verkrijgt, dan wordt de Illegaliteit bedreigd!

Afgezien van alle andere overwegingen, afgezien van alle mogelijkheden van schuld, die men Weinreb ten laste zou kunnen leggen: dit kan de Illegaliteit niet aanvaarden.

Wanneer er nog bewezen moet worden, dat de georganiseerde Illegaliteit een taak heeft: hier is dat bewijs. Wanneer er nog gepleit moet worden om elk gekrakeel te staken en een gezamenlijk front te maken: hier is het.

De Bijzondere Raad van Cassatie heeft slechts schijnbaar Weinreb veroordeeld, in werkelijkheid heeft hij de Illegaliteit de oorlog verklaard. Want hier is geen brug, hier is alleen onverzoenlijke strijd tegen mogelijk. Onverzoenlijk, in naam van onze doden, in naam van onze levenden, in naam van ons allen, in naam van de beginselen, waarvoor wij opgetreden zijn.

Wij luiden de alarmklok! Oud-illegalen! Deze zaak gaat ons allen aan! De Nationale Federatieve Raad zal zich in zijn eerstvolgende vergadering over deze affaire beraden en zijn houding bepalen. Niemand late zich verlokken, door welke praatjes ook en met wat voor motieven, de kern niet te zien. Het gaat niet om de vraag of Weinreb al dan niet schuldig is, het gaat er om, dat de Bijzondere Raad van Cassatie overwegingen hanteert, die een slag zijn in het gezicht van het verzet.

Oud-Illegalen Laat af van Uw gekrakeel. Volstaat niet met reŁnisten-bijeenkomsten en -organisaties, die Uw strijdwil willen doden. Ge hebt een taak: de verdediging van het verzet tegen aanslagen uit een hoek, waarvan ge het niet verwacht hebt. De Bijzondere Raad van Cassatie heeft de Illegaliteit de oorlog verklaard. Wij nemen deze handschoen op. Tot strijd bereid!

Frits Kief

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.