ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

56

psychologie * psycho-analyse * kern-elektronen * geheim * religiositeit * cirkel * utilitarisme * nuttigheid* moderne tijd * politiek * politie * staat

De moderne psychologie en psycho-analyse brengt de ziel eveneens in de kring en bestudeert deze alsof het een kring-verschijnsel was. Daarmee scheurt zij de verbinding met de kern beslist door. Een ziek iemand, zelfs een zielszieke, is een persoon welke de ziel als kern kan hebben. Zodra echter de kern naar buiten wordt gehaald en geplaatst wordt op de kring, daar waar op dit moment deze kern zich uit, dan is de kern aan die persoon ontnomen. Juist datgene wat men wil bereiken met het bewust doen worden van het onbewuste, is praktisch een vermoorden van de kern. Zogenaamd verdrongen dingen en dat wat men complexen noemt, behoren op geheel andere wijze behandeld te worden dan door ze aan de oppervlakte te laten ontbloten. Wat kern is, moet kern blijven en dat kan slechts benaderd worden door op de kern zelf in te werken. Juist het redelijk maken van de psychologie en het zoeken van de organische plaats en de materiele handeling, waardoor een bepaalde storing in de ziel ontstond en het daarna plaatsen van die ziel op de kringplaats waar die storing verschijnt, is de principiële fout. Dat deze psychologie gemeengoed is geworden en er praktisch niets anders meer bestaat, heeft mede ten gevolge gehad het waardeloos en nutteloos achten van het geheim op ieder ander gebied. De grote onbeschaamdheid welke deze generaties kenmerkt is slechts een gevolg van het feit, dat zij van geen kern meer weten, dat een geheim de basis van een bestaan moet zijn. Zij kennen slechts de kring en voelen zich al dan niet goed in die kring. Daarom is ook een ware religiositeit niet meer mogelijk bij personen welke geen kern meer hebben. Wat zij religiositeit noemen is dan nog slechts het samenhang zoeken bij de dingen in de kring en het meer of minder groter zijn van de kring die door die samenhang bedekt wordt. Daarom zijn al die religieuze verklaringen zogenaamd wetenschappelijk en in wezen allen onbevredigend. Een werkelijke religiositeit kan slechts voortkomen uit het belichten van alle dingen, dus van alle kringen, door een kern en dan ontstaat er een volkomen andere logica, een andere redelijkheid en vooral een andere nuttigheid. Het zal niet meer de materiele, de economische of sociale nuttigheid zijn die een rol speelt, doch het zou een nuttigheid zijn welke zeer zeker ook de hierbovengenoemde bevat, doch deze op een geheel andere wijze, met een andere redelijkheid bezit en vooral ook alle anderen er bij betrekt. Men kan zeggen, dat de nuttigheid, bezien vanuit de kring steeds een kortere tijd beslaat tegenover de nuttigheid bezien vanuit de kern, welke laatste praktisch een eeuwigheidskarakter draagt. Dit eeuwigheidskarakter moet niet verward worden met het begrip oneindigheid, hetwelk eigenlijk in moderne zin niets anders wil zeggen dan kring van de tijd die geen begin en geen einde heeft, die dus eigenlijk de persoon gevangen houdt in een magische cirkel.

De moderne onbeschaamdheid heeft daarom ook geleid tot methoden zoals de SD of de Gestapo die kent en die eigenlijk iedereen zou willen toepassen als er niet bepaalde nuttige overwegingen waren om die na te laten. Wij zien dan ook, dat zodra deze redenen vervallen, dat ieder mens en iedere staat deze methode gaarne toepast. Het gaat er vooral om de diepste geheimen van een ander op welk gebied die zich ook mochten bewegen, te leren kennen. Scopolamine, hypnose, suggestie, zelfs mishandelingen, alles heeft slechts tot doel iets van de mens bloot te maken dat verborgen is. Er is niet meer het minste respect voor iemand die een dergelijk geheim wil bewaren en men vindt zo iemand niet goed wijs als hij zelfs zijn materiele leven in de waagschaal zet om dergelijke dingen achter te houden. Inderdaad is vanuit utiliteitsoverwegingen een dergelijke houding fout en aangezien de moderne tijd geen andere overwegingen meer kent, omdat ze haar kern kwijt is, handelt zij slechts alleen er naar om “er wijzer van te worden”. Het heeft daarom geen zin bepaalde methoden als Bolsjewisme of andere richtingen te bestrijden, als men de kern-oorzaak zelfs niet kent en eigenlijk dezelfde ziekte bij zich meedraagt. Het zijn niet de communisten die slechter zijn dan andere mensen, doch alle mensen zijn in deze tijd in wezen bereid tot dergelijke methoden en zwakke remmen van traditie en zogenaamd fatsoen weerhouden hen er van deze methoden toe te passen. Moderne psychiaters en psychologen doen allen niet anders dan deze methoden toe te passen, zelf overtuigd er van dat daarmee hun patiënten een grote dienst bewezen wordt.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.