ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

18
Bechour (eerstgeborene) * 1 * Brio (schepping) * 2-wereld * 2e wereld * Mitsraim (Egypte) * Levi * Awoudo (dienst) * 22 * 273* Rega (moment) * Goloes (exil)* lijden

Het woord "eerstgeborene", namelijk Bechor heeft een zeer typische getalopbouw, namelijk het is in getal 2-2-2. Het is alsof dit wezenlijke van het woord niets anders wil dan loochenen dat de eerstgeborene ook inderdaad eerstgeboren is, want "eerstgeborene" zou feitelijk in getal moeten zijn 1-1-1. Voor ons oog is de eerstgeborene de eerste, pretendeert ook de eerste te zijn en het zou tegen alle logica van ons ingaan als wij zouden zeggen dat de eerstgeborene juist niet de eerste is.

Zo is het ook met de schepping als geheel, de schepping die juist ook met de 2 begint, terwijl alles erop wijst dat de aarde en daarmede bedoelen wij natuurlijk het heelal, dus de hele schepping, het eerste is en er buiten en er voor niets had kunnen zijn. Deze inbeelding op zijn eerstelingschap was juist zo sterk in Egypte als representant van dit aardse en menselijke denken en daarom werd in Egypte ook juist deze eerstgeborene, deze zich inbeeldende 1 geslagen en weggenomen. Dit wegnemen van deze 1 betekent de bevrijding. Een eerstgeborene, dus datgene dat zich voor onze ogen en aan onze logica als 1 voordoet is in feite toch altijd de tweede; de 1 staat altijd daar-buiten. En juist Mitsraim met de 2-heid in de naam zelfs voelde zich zo echt 1.

En nu kwam als losser van de eerstgeborenen de stam Levi. Al het eerstgeborene, zowel van mens als van dier, moest eigenlijk via Levi gelost, bevrijd worden. Levi is, zoals de naam al zegt, de geleider en Levi was ook in werkelijkheid de geleider uit Egypte naar Kanaän, was bij de tempel de geleider van het voorhof van het volk naar de plaats van de priesters en is altijd op de grens tussen twee werelden, reikt om zo te zeggen de hand van de ene wereld aan de andere. De eerstgeborene wordt dus om zo te zeggen bevrijd van zijn 1-inbeeldingen doordat hem de werkelijke 1 getoond wordt, doordat hij overgebracht wordt naar en verbonden wordt met de werkelijke 1. Men kan het als volgt voorstellen

image 1


en dit is zo met de hele wereld het geval. De hele wereld moet juist door de geleider overgebracht worden, verbonden worden met de 1, omdat zodra zij zich losmaakt van die 1 zij de overtuiging krijgt zelf 1 te zijn, zelf alles te kunnen en te moeten begrijpen en te moeten inpassen in haar maten en dingen verwerpt, die niet in de maten van de 2 passen.

Er waren tegenover de Levieten bij de telling van het volk 22000 eerstgeborenen en 22000 Levieten. De kleine overrest van 273 is reeds elders besproken. Dit getal 22000 laat zien dat de Levieten er voor niets anders waren dan juist geleider te zijn voor de eerst-geborenen, geleider te zijn voor de wereld. Hun aantal klopt met het aantal eerstgeborenen. Bovendien laat dit getal 22000 zien dat dit dan ook de lange weg is, de weg door de 22 letters, de weg van de 22 jaar van de ballingschap, de jaren welke Jacob afwezig was van Izaäk, de jaren welke Jozef afwezig was van Jacob, waarbij dus de verbinding verbroken is en de lange weg, de weg van het lijden gegaan moet worden om verlost te worden. Men denke ook aan de 22ste psalm.

De overrest van 273 is het getal Rega dus het getal "ogenblik". Er is deze overrest, die de mogelijkheid maakt de verlossing in een moment, in een flits te krijgen met het alternatief te behoren tot deze 273 of wel te behoren tot deze 22000. Beide wegen van lossing door Levi staan open: de lossing door het komen van het inzicht, door de genade ervan en de lossing door de lange weg van het lijden. De overbrenger is Levi die zoals ook de woestijntocht laat zien, deze overbrenging in de lange tijd doet geschieden, de tijd van 40 jaar omdat het volk gekozen had voor de lange weg, omdat God zelf eigenlijk voor het hele volk niet de korte weg via de Filistijnen genomen had doch de langere weg omdat deze langere weg de aanvalsmogelijkheid geringer maakt, de mens verbrokkelt, krachtelozer maakt en de mogelijkheid aan het kwaad ontneemt om staande op de mens de wereld aan te vallen. De 1 van de Bechor is niet meer in de mens sedert de bevrijding uit Egypte, dus eigenlijk ook sedert de schepping is het de Levi in de mens, die geleidt, die overbrengt. De 1 van de Bechor is een overrest uit de oude werelden, het oude heidendom en de mens zoals hij nu is kan al verlost zijn, kan al in zich hebben de geleiding, de overbrenging, de verbinding naar de werkelijke 1.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.